News

ขอสื่อสาร เรื่อง การขออนุญาตปฏิบัติงาน Permit to work เพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงในพื้นที่