New Careers

Rigger

รายละเอียดงาน
1. จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานนั้นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

2. รายงานผลการปฏิบัติงานให้หัวหน้างานทราบ

3. แจ้งซ่อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เกี่ยวกับงานพ่นทราย-ทำสี ที่ชำรุด

4. จัดเก็บ และดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ในการทำงาน ก่อน-หลัง ทำงาน

5. เมื่อพบเห็นสิ่งที่ผิดปกติต้องรายงานให้หัวหน้างานทราบเพื่อพร้อมทำการแก้ไข

6. ปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

7. จัดเก็บรักษาทำความสะอาดพื้นที่ในการทำงาน

8. งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของงาน

- จำนวนอัตรา : 1 อัตรา

- ลักษณะงาน  : งานประจำ

- สถาที่ปฎิบัตงาน : สมุทรสาคร 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เพศชาย 

2. อายุ 18 ปีขึ้นไป 

3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

4. มีความขยัน และความอดทน 

6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้

7. สามารถเรียนรู้งานได้ไว

8. มีความรับผิดชอบในการทำงาน

สวัสดิการพนักงาน

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- โบนัสประจำปี

- ชุดแบบฟอร์มพนักงาน

- สวัสดิการแจกทองเมื่ออายุงาน 10 ปี

- รถรับส่งพนักงาน

- ประกันสังคม
 

สมัครออนไลน์

Safety Health & Environment Manager

รายละเอียดงาน
1. จัดวางนโยบาย และข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน
2. ศึกษากฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายนั้น
3. ติดตามผลการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน จนกระทั่งพนักงานเข้าปฏิบัติงานตามปกติ
4. ประเมินผลการซ้อมดับเพลิงดับเพลิงขั้นต้น และการซ้อมอพยพหนีไฟ
5. จัดทำแผนการส่งเสริมความปลอดภัย 
6. ควบคุมการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยประสานงานกิจกรรมด้านความปลอดภัยกับทุกฝ่าย
7. จัดทำแผนการฝึกอบรมให้แก่ผู้ควบคุมงานทุกระดับ 
8.ควบคุมการตรวจสอบความปลอดภัย และติดตามผลการดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ทุกระดับทุกพื้นที่ให้เป็นไปตามแผน และเป้าหมาย 
9. ประสานงานในการดำเนินการแก้ไขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10.ประสานงานเพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกันปัญหาการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ
11.วางแผนการซ้อมดับเพลิงและอพยพร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัยฯ
12. ควบคุมการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
13. ควบคุมและประสานงานการซ้อมดับเพลิงดับเพลิงขั้นต้น และการซ้อมอพยพหนีไฟ
14. สรุปผลการซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และการซ้อมอพยพหนีไฟ
15. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำ และนำส่งรายงานที่เกี่ยวข้องให้ทางหน่วยงานราชการ
16. เป็นตัวแทนบริษัทฯ ไปชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับทางหน่วยงานราชการ
17. ฝึกอบรม  ติดตาม และพัฒนาระบบคุณภาพต่างๆ
18. บริหารบุคลากรในฝ่าย
19. เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
20. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร
21.ตระหนักในระบบการจัดการควบคุมคุณภาพ ISO 9001 , ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  ISO 14001 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001    

คุณสมบัติของงาน

- จำนวนอัตรา : 1 อัตรา

- ลักษณะงาน  : งานประจำ

- สถาที่ปฎิบัตงาน : สมุทรสาคร 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศชาย -เพศหญิง   อายุ 30  ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
2. ประสบการณ์ในการทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5  ปี
3. ทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี ทั้งการพูด การฟัง อ่าน และเขียน เป็นอย่างดี
4. มีทักษะด้านการบริหาร  การตัดสินใจ, สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี  มีภาวะความเป็นผู้นำ 
5. มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการนำเสนอ แนะนำข่าวสาร ข้อมูล ให้กับหัวหน้างาน พนักงาน และรายงานผลต่อผู้บริหารได้
6. มีความสามารถในการวางแผน และพัฒนาระบบงาน


ปฏิบัติงาน
- สามารถปฏิบัติงานได้ในฐานการผลิตนอกชายฝั่ง (Offshore)
- ผ่านการฝึกอบรมตามความจำเป็นสำหรับตำแหน่งงานที่ระบุไว้
- มีทักษะในการสื่อสาร และนำเสนอถ่ายทอดข้อมูลที่เกี่ยวกับตำแหน่งงานและอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์
- มีการประพฤติตนตามระเบียบ วินัย ข้อกำหนด กฎข้อบังคับของบริษัทฯ
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- สามารถอ่านและเข้าใจในภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์และข้อความที่เกี่ยวกับการทำงานด้านความปลอดภัยได้ดี
- พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองทางด้านที่เกี่ยวกับตำแหน่งงาน


สวัสดิการพนักงาน

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- โบนัสประจำปี

- ชุดแบบฟอร์มพนักงาน

- สวัสดิการแจกทองเมื่ออายุงาน 10 ปี

- รถรับส่งพนักงาน

- ประกันสังคม

สมัครออนไลน์

Safety Supervisor

รายละเอียดงาน
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย รวมทั้งกำหนดมาตราการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยต่อนายจ้าง
3. วิเคราะห์แผนการโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
4.ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
5.แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการ ทำงาน
6.แนะนำฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดภัยจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
7. ตรวจวัดและประมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
8. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
9. ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือ การเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน'และรายงานผล 
   รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยทันที
10.รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอัตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ 
    อันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
11.ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
12.ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นๆทีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
13.จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
14.ควบคุมแผนการดำเนินงานและโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
15.ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการของผู้ใต้บังคับบัญชา
16. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
    

คุณสมบัติของงาน

- จำนวนอัตรา : 1 อัตรา

- ลักษณะงาน  : งานประจำ

- สถาที่ปฎิบัตงาน : สมุทรสาคร 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศชาย -เพศหญิง   อายุ 30  ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีอาชีวอนามัย 
2. ประสบการณ์ในการทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3  ปี
3. ทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี ทั้งการพูด การฟัง อ่าน และเขียน เป็นอย่างดี
4. มีทักษะด้านการบริหาร  การตัดสินใจ, สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี  มีภาวะความเป็นผู้นำ 
5. มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการนำเสนอ แนะนำข่าวสาร ข้อมูล ให้กับหัวหน้างาน พนักงาน และรายงานผลต่อผู้บริหารได้
6. มีความสามารถในการวางแผน และพัฒนาระบบงาน
7. สามารถที่จะทำงานในสาขาต่างๆของบริษัทฯ ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง และทำงานในวันหยุดราชการได้
8. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้บ้างในบางครั้ง ทำงานในวันหยุดราชการได้
9. มีความขยัน อดทน และทำงานภายใต้ความกดดันสูงได้เป็นอย่างดี
10. มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี


ปฏิบัติงาน
- สามารถปฏิบัติงานได้ในฐานการผลิตนอกชายฝั่ง (Offshore)
- ผ่านการฝึกอบรมตามความจำเป็นสำหรับตำแหน่งงานที่ระบุไว้
- มีทักษะในการสื่อสาร และนำเสนอถ่ายทอดข้อมูลที่เกี่ยวกับตำแหน่งงานและอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์
- มีการประพฤติตนตามระเบียบ วินัย ข้อกำหนด กฎข้อบังคับของบริษัทฯ
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- สามารถอ่านและเข้าใจในภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์และข้อความที่เกี่ยวกับการทำงานด้านความปลอดภัยได้ดี
- พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองทางด้านที่เกี่ยวกับตำแหน่งงาน


สวัสดิการพนักงาน

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- โบนัสประจำปี

- ชุดแบบฟอร์มพนักงาน

- สวัสดิการแจกทองเมื่ออายุงาน 10 ปี

- รถรับส่งพนักงาน

- ประกันสังคม
 

สมัครออนไลน์

Project Coordinator

รายละเอียดงาน
1. ปฏิบัติงานด้านเอกสาร เช่น การจัดเก็บ จัดหา  จัดเตรียม รวมถึงการติดต่อประสารงาน รับ-ส่ง ข้อมูลทาง E-mail ทั้งภายในและนอกองค์กร              
2. จัดทำ offshore timesheet for manpower supply contract under PTTEPED 
3. จัดทำใบจบงาน Job completion certificate ใบจบงานเมื่อจบโครงการเพื่อใช้สำหรับเก็บเงินลูกค้า                                                                         
4. เป็นตัวกลางในการประสานงานด้านต่างๆของแผนก CISS สงขลา ร่วมถึงกับลูกค้าเช่น PTTEP, Chevron และ คู่ค้า (Vendor)                                             5. จัดทำ Tracking record หลังจาก วางบิลของแผนก ที่ให้เก็บเงินกับลูกค้ากับแผนกบัญชี               
6. ร่วมจัดเตรียมเอกสาร Bid งานของแผนก CISS สงขลา (Technical & Commercial)                                                                                                       7. ทำรายงาน WA ( Tracking record) ส่งให้ Chevron สำหรับ Contract IM
8. งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย ตามความเหมาะสม
    

คุณสมบัติของงาน

- จำนวนอัตรา : 1 อัตรา

- ลักษณะงาน  : งานประจำ

- สถาที่ปฎิบัตงาน : สมุทรสาคร 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เพศชาย-หญิง, อายุระหว่าง 20 ปีขึ้นไป, วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
2.มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด อ่าน และเขียน  
3.มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และโปรแกรม MS Office, MS Project ได้เป็นอย่างดี
4.จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานการประชุม
5.บุคลิกดี และมีทักษะในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
6.สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
7.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักงานบริการ
8.มีความรับผิดชอบและความอดทน ต่อการทำงานสูง
9.สามารถทำงานภายใต้สภาวะการทำงานที่กดดัน
10.รับผิดชอบการจัดทำรายงาน รวมทั้งบันทึกสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ พร้อมนำส่งให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
        


ปฏิบัติงาน
- สามารถปฏิบัติงานได้ในฐานการผลิตนอกชายฝั่ง (Offshore)
- ผ่านการฝึกอบรมตามความจำเป็นสำหรับตำแหน่งงานที่ระบุไว้
- มีทักษะในการสื่อสาร และนำเสนอถ่ายทอดข้อมูลที่เกี่ยวกับตำแหน่งงานและอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์
- มีการประพฤติตนตามระเบียบ วินัย ข้อกำหนด กฎข้อบังคับของบริษัทฯ
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- สามารถอ่านและเข้าใจในภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์และข้อความที่เกี่ยวกับการทำงานด้านความปลอดภัยได้ดี
- พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองทางด้านที่เกี่ยวกับตำแหน่งงาน


สวัสดิการพนักงาน

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- โบนัสประจำปี

- ชุดแบบฟอร์มพนักงาน

- สวัสดิการแจกทองเมื่ออายุงาน 10 ปี

- รถรับส่งพนักงาน

- ประกันสังคม

สมัครออนไลน์

Technical Assistent

รายละเอียดงาน
-ช่วย Support Up date ดูแลติดตามผลตรวจสุข Offshore and On Shore เข้าระบบแบบฟอร์มพร้อมเก็บเข้าแฟ้ม                                    
-ช่วย Support การเก็บเอกสาร Cert.Training ต่างเข้าแฟ้มประวัติพนักงาน                                    
-ช่วย Up date Resume  พนักงาน Offshore and On shore                                    
-ดูแลจัดทำทะเบียน Matrix Conductor and sub-contract                                    
-จัดทำแฟ้มประวัติพนักงานใหม่ FP-HR02-004, Safety Passport, บัตรพนักงาน                                     
-ช่วย Support  ด้านงานฝึกอบรมภายใน                                    
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา                                    

คุณสมบัติของงาน

- จำนวนอัตรา : 1 อัตรา

- ลักษณะงาน  : งานประจำ

- สถาที่ปฎิบัตงาน : สมุทรสาคร 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เพศชาย-หญิง, อายุ 18 ปีขึ้นไป, วุฒิการศึกษาระดับ ม. 6 ขึ้นไป  หรือเทียบเท่า            

-มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพอใช้                                    

-มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และโปรแกรม MS Office                    
-บุคลิกดี และมีทักษะในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร                

-สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี                        

-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักงานบริการ                            

-มีความรับผิดชอบและความอดทน ต่อการทำงานสูง                        

-สามารถทำงานภายใต้สภาวะการทำงานที่กดดันได้ดี  

สวัสดิการพนักงาน

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- โบนัสประจำปี

- ชุดแบบฟอร์มพนักงาน

- สวัสดิการแจกทองเมื่ออายุงาน 10 ปี

- รถรับส่งพนักงาน

- ประกันสังคม

                                 

สมัครออนไลน์

Engineer Designer

รายละเอียดงาน
เขียนแบบ Design โครงสร้างนั่งร้าน Scaffold
วิเคราะห์แก้ไขปัญหาในการทำงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของลูกค้า
จัดทำเอกสาร Report Design ทุก Project ของการ Design
วางแผนการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของงาน

- จำนวนอัตรา : 1 อัตรา

- ลักษณะงาน  : งานประจำ

- สถาที่ปฎิบัตงาน : สมุทรสาคร 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศชายหรือเพศหญิง  อายุระหว่าง 25 ปีขึ้นไป 
วุฒิการศึกษาระดับปวช. สาขาที่เกี่ยวข้องขึ้นไป 
มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง - ดี ทั้งการพูด การฟัง อ่าน และเขียน 
มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และโปรแกรม MS Office / Auto Cad. ได้
บุคลิกภาพดี และมีทักษะในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
มีความรับผิดชอบและความอดทน ต่อการทำงานสูง สามารถทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันได้
สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้บ้างในบางครั้ง

สวัสดิการพนักงาน

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- โบนัสประจำปี

- ชุดแบบฟอร์มพนักงาน

- สวัสดิการแจกทองเมื่ออายุงาน 10 ปี

- รถรับส่งพนักงาน

- ประกันสังคม
 

สมัครออนไลน์

IE Engineer

รายละเอียดงาน

ดูแลรับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมโครงสร้าง เรื่องมาตรฐานอุปกรณ์ มาตรฐานงานประกอบติดตั้ง ประสานงานด้านวิศวกรรมกับเจ้าของโครงการ ดูแลตรวจสอบคุณภาพงาน ในขณะที่ทำการประกอบติดตั้งและหลังการประกอบติดตั้งให้ถูกต้อง สอดคล้องกับความต้องการโครงการ จัดทำเอกสารรายงานต่างๆของโครงการ

คุณสมบัติของงาน

- จำนวนอัตรา : 1 อัตรา

- ลักษณะงาน  : งานประจำ

- สถาที่ปฎิบัตงาน :  สมุทรสาคร 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เพศชาย - หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป 

- การศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง 1 - 2 ปี

- ทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี ทั้งการพูด การฟัง อ่าน และเขียน เป็นอย่างดี

-  มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต, โปรแกรม MS Office และ AUTO CAD ได้เป็นอย่างดี

- บุคลิกภาพดี และมีทักษะในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

- สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

-  มีความรับผิดชอบและความอดทน ต่อการทำงานสูง สามารถทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันได้

- สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้บ้างในบางครั้ง และทำงานในวันหยุดราชการได้

- มีความรู้ด้านงานประกอบ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับงาน Oil & Gas

- มีความรู้ความเข้าใจในมาตราฐานทางด้านไฟฟ้าและเครื่องมือวัด (เช่น IEEE, IEC, NES ISA เป็นต้น)

- ควรมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

- สามารถออกแบบงานควบคุมทางไฟฟ้า และเครื่องมือวัดเป็นอย่างดี

-  มีความรู้เรื่องงานระบบมาตรฐาน ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วๆไป

-  มีความรู้ในงานระบบส่งเสริมการควบคุมคุณภาพ

- สามารถวางแผนการทำงาน กำหนดระยะเวลาการทำงาน และบริหารงานในเบื้องต้นได้

- มีความเข้าใจในระบบความปลอดภัยขององค์กร ในระดับผู้บังคับบัญชาได้

 

สวัสดิการพนักงาน

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- โบนัสประจำปี

- ชุดแบบฟอร์มพนักงาน

- สวัสดิการแจกทองเมื่ออายุงาน 10 ปี

- รถรับส่งพนักงาน

- ประกันสังคม

สมัครออนไลน์

Ciss Manage

รายละเอียดงาน
ทำ summary Project Costs ควบคุม Budgetary ของแต่ละ Project ช่วยเรื่องติดต่อประสารงานด้านการเงินกับลูกค้า ทำเก็บเงินลูกค้า ควบคุมเอกสารการเก็บเงินลูกค้าและ Contract ต่างๆ

คุณสมบัติของงาน

- จำนวนอัตรา : 1 อัตรา

- ลักษณะงาน  : งานประจำ

- สถาที่ปฎิบัตงาน : สมุทรสาคร 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- ชาย หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส ขึ้นไป
- สามารถสื่อสารโต้ตอบภาษาอังกฤษ
- มีความคิดสร้างสรรค์ในงาน
- ทำเก็บเงินลูกค้า
- ควบคุมเอกสารการเก็บเงินลูกค้า และ Contract ต่างๆ

สวัสดิการพนักงาน

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- โบนัสประจำปี

- ชุดแบบฟอร์มพนักงาน

- สวัสดิการแจกทองเมื่ออายุงาน 10 ปี

- รถรับส่งพนักงาน

- ประกันสังคม
 

สมัครออนไลน์

เจ้าหน้าที่ ธุรการ office Rama2

เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ  1 ตำแหน่ง
ทำงานที่ ออฟฟิศ พระราม 2 ซอย 46 ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 7.00-17.30 น. 

รายละเอียดงาน

งานธุรการด้านเอกสารต่างๆ  งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

สมัครออนไลน์

Fire Watcher

รายละเอียดงาน
ตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงานก่อนเริ่มทำงาน
ตรวจวัดแก๊สบริเวณหน้า Flank  โดยรอบบริเวณปฏิบัติงาน
เตรียมอุปกรณ์ ดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง สายน้ำดับเพลิง
เฝ้าระวังไฟ เช่น งานตัด  เชื่อม เจียร์
แจ้งพนักงานหยุดพักงาน 30 นาที ก่อนพักเบรค เพื่อตรวจสอบระวังพื้นที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


คุณสมบัติของงาน

- จำนวนอัตรา : 3 อัตรา

- ลักษณะงาน  : งานประจำ

- สถาที่ปฎิบัตงาน : สมุทรสาคร 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เพศชาย   อายุ  23  ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
- ประสบการณ์ในการทำงาน 1ปี ขึ้นไป
- มีภาวะความเป็นผู้นำและกล้าตัดสินใจ 
- มีความขยัน อดทน และตั้งใจทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามหน้าที่รับผิดชอบ
- สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ได้รับมอบหมายให้ประจำในแต่ละสาขาที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายหรือสั่งการให้ไปปฏิบัติงาน
- สามารถปฏิบัติงานได้ในฐานการผลิตนอกชายฝั่ง (Offshore)
- ผ่านการฝึกอบรมตามความจำเป็นสำหรับตำแหน่งงานที่ระบุไว้
- มีทักษะในการสื่อสาร และนำเสนอถ่ายทอดข้อมูลที่เกี่ยวกับตำแหน่งงานและอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์
- มีการประพฤติตนตามระเบียบ วินัย ข้อกำหนด กฎข้อบังคับของบริษัทฯ
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- สามารถอ่านและเข้าใจในภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์และข้อความที่เกี่ยวกับการทำงานด้านความปลอดภัยได้ดี
- พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองทางด้านที่เกี่ยวกับตำแหน่งงาน


สวัสดิการพนักงาน

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- โบนัสประจำปี

- ชุดแบบฟอร์มพนักงาน

- สวัสดิการแจกทองเมื่ออายุงาน 10 ปี

- รถรับส่งพนักงาน

- ประกันสังคม

สมัครออนไลน์

Safety Officer

รายละเอียดงาน

ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย รวมทั้งกำหนดมาตราการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยต่อนายจ้าง  ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน วิเคราะห์วางแผนโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง  ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการ ทำงาน แนะนำฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดภัยจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า  รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง

คุณสมบัติของงาน

- จำนวนอัตรา : 1 อัตรา 

- ลักษณะงาน  : งานประจำ

- สถาที่ปฎิบัตงาน :  สมุทรสาคร

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เพศชาย - เพศหญิง   อายุ 22  ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า

-  ประสบการณ์ในการทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง

-  ทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี ทั้งการพูด การฟัง อ่าน และเขียน เป็นอย่างดี

- มีทักษะด้านการบริหาร  การตัดสินใจ, สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี  มีภาวะความเป็นผู้นำ 

- มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการนำเสนอ แนะนำข่าวสาร ข้อมูล ให้กับหัวหน้างาน พนักงาน และรายงานผลต่อผู้บริหารได้

- มีความสามารถในการวางแผน และพัฒนาระบบงาน

- สามารถที่จะทำงานในสาขาต่างๆของบริษัทฯ ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง และทำงานในวันหยุดราชการได้

-  สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้บ้างในบางครั้ง ทำงานในวันหยุดราชการได้

- มีความขยัน อดทน และทำงานภายใต้ความกดดันสูงได้เป็นอย่างดี

- มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

 

สวัสดิการพนักงาน

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- โบนัสประจำปี

- ชุดแบบฟอร์มพนักงาน

- สวัสดิการแจกทองเมื่ออายุงาน 10 ปี

- รถรับส่งพนักงาน

- ประกันสังคม

สมัครออนไลน์

Mechanic

รายละเอียดงาน

     เช็คสภาพเครื่องจักรหลังจากที่ขึ้นมาจากทะเล (Offshore) และกรณีเครื่องชำรุดก็ต้องดำเนินการเขียนใบ Before พร้อมแนบใบแจ้งซ่อม เพื่อดำเนินการซ่อมต่อไปหลังจากซ่อมเครื่องเสร็จแล้วให้บันทึกตามเอกสารในใบ After พร้อมทั้งเขียนใบสรุปงาน เพื่อแสดงว่าการซ่อมได้เสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว (ใบปิดงาน) 

     จัดทำเอกสารที่บันทึกทั้งBefore&After+ใบปิดงาน ให้เจ้าหน้าที่ประสานงานเพื่อบันทึกข้อมูลต่อไปดำเนินการซ่อมเครื่องจักร ตามขั้นตอนทั้งหมด พร้อมทั้งควบคุมการซ่อมทั้งกระบวนการและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
                                
คุณสมบัติของงาน

- จำนวนอัตรา :  อัตรา

- ลักษณะงาน  : งานประจำ

- สถาที่ปฎิบัตงาน : สมุทรสาคร 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เพศชาย20 ปีขึ้นไป  และวุฒิการศึกษา ตั้งแต่ระดับ ปวช. ขึ้นไป (สาขาที่เกี่ยวข้อง)

- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

- มีความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน

- มีความขยัน อดทน และทำงานภายใต้ความกดดันสูงได้เป็นอย่างดี

- มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน และทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้สูง

- สามารถทำงานนอกสถานที่ได้           

สวัสดิการพนักงาน

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- โบนัสประจำปี

- ชุดแบบฟอร์มพนักงาน

- สวัสดิการแจกทองเมื่ออายุงาน 10 ปี

- รถรับส่งพนักงาน

- ประกันสังคม

สมัครออนไลน์

Helper Equipment

รายละเอียดงาน

     ช่วยตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ ให้ครบถ้วนและสามารถพร้อมส่งให้ลูกค้า ช่วยจัดทำรายการอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร  และรายการที่ต้องตรวจสอบวันที่หมดอายุของอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร ในใบรับรองแบบฟอร์ม Material Control  และรายงานให้หัวทราบ                                
     จัดเตรียมอุปกร์ เครื่องมือ ต่างๆ ใส่ตู้ Container ให้เรียบร้อยและครบถ้วนเพื่อพร้อมให้บริการ ดูแลการจัดหา การจัดเก็บ และวางแผนการบริหารสต็อค อะไหล่ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย                                

                                
คุณสมบัติของงาน

- จำนวนอัตรา :  อัตรา

- ลักษณะงาน  : งานประจำ

- สถาที่ปฎิบัตงาน : สมุทรสาคร 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เพศชาย  วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป อายุ 22 ปี ขึ้นไป

- ไม่จำกัดประสบการณ์

- มีความขยัน อดทน และทำงานภายใต้ความกดดันได้สูง

- มีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานและทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี        

สวัสดิการพนักงาน

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- โบนัสประจำปี

- ชุดแบบฟอร์มพนักงาน

- สวัสดิการแจกทองเมื่ออายุงาน 10 ปี

- รถรับส่งพนักงาน

- ประกันสังคม

สมัครออนไลน์

Maintenance

รายละเอียดงาน

     เช็คสภาพเครื่องจักรหลังจากที่ขึ้นมาจากทะเล (Offshore) และกรณีเครื่องชำรุดก็ต้องดำเนินการเขียนใบ Before พร้อมแนบใบแจ้งซ่อม เพื่อดำเนินการซ่อมต่อไปหลังจากซ่อมเครื่องเสร็จแล้วให้บันทึกตามเอกสารในใบ After พร้อมทั้งเขียนใบสรุปงาน เพื่อแสดงว่าการซ่อมได้เสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว (ใบปิดงาน) 

     จัดทำเอกสารที่บันทึกทั้งBefore&After+ใบปิดงาน ให้เจ้าหน้าที่ประสานงานเพื่อบันทึกข้อมูลต่อไปดำเนินการซ่อมเครื่องจักร ตามขั้นตอนทั้งหมด พร้อมทั้งควบคุมการซ่อมทั้งกระบวนการและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
                                
คุณสมบัติของงาน

- จำนวนอัตรา :  อัตรา

- ลักษณะงาน  : งานประจำ

- สถาที่ปฎิบัตงาน : สมุทรสาคร 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เพศชาย20 ปีขึ้นไป  และวุฒิการศึกษา ตั้งแต่ระดับ ปวช. ขึ้นไป (สาขาที่เกี่ยวข้อง)

- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

- มีความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน

- มีความขยัน อดทน และทำงานภายใต้ความกดดันสูงได้เป็นอย่างดี

- มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน และทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้สูง

- สามารถทำงานนอกสถานที่ได้           

สวัสดิการพนักงาน

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- โบนัสประจำปี

- ชุดแบบฟอร์มพนักงาน

- สวัสดิการแจกทองเมื่ออายุงาน 10 ปี

- รถรับส่งพนักงาน

- ประกันสังคม

สมัครออนไลน์

Technical Assistent

รายละเอียดงาน

งานธุรการด้านเอกสารต่างๆ งานที่เกี่ยวกับ “จัดหา จัดใช้ ดูแล และบริการ เพื่อนำมาซึ่งความสะดวกของหน่วยงานอื่นในองค์กร”    งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา                                    
                                
คุณสมบัติของงาน

- จำนวนอัตรา :  อัตรา

- ลักษณะงาน  : งานประจำ

- สถาที่ปฎิบัตงาน : สมุทรสาคร 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เพศชาย-หญิง, อายุ 20 ปีขึ้นไป, วุฒิการศึกษาระดับ ม. 6 ขึ้นไป  หรือเทียบเท่า                                    

- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ                                    

- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และโปรแกรม MS Office                                     

- บุคลิกดี และมีทักษะในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร    

- สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี            

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักงานบริการ                            

- มีความรับผิดชอบและความอดทน ต่อการทำงานสูง                    

- สามารถทำงานภายใต้สภาวะการทำงานที่กดดันได้ดี                                    

สวัสดิการพนักงาน

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- โบนัสประจำปี

- ชุดแบบฟอร์มพนักงาน

- สวัสดิการแจกทองเมื่ออายุงาน 10 ปี

- รถรับส่งพนักงาน

- ประกันสังคม
 

สมัครออนไลน์

Driver

รายละเอียดงาน
 ขับรถรับส่งพนังงาน ขับรถตามใบงานที่ได้รับหมอบหมาย ตรวจสอบสภาพรถยนต์ 

คุณสมบัติของงาน

- จำนวนอัตรา : 3 อัตรา

- ลักษณะงาน  : งานประจำ

- สถาที่ปฎิบัตงาน : สมุทรสาคร 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เพศชาย  อายุ ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

- ประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี

- มีความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน

- มีความขยัน อดทน และทำงานภายใต้ความกดดันสูงได้เป็นอย่างดี

- มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน และทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

- รู้จักเส้นทางในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเป็นอย่างดี

- มีใบขับขี่ประเภทที่ 2, 3 , 4  และ ใบขับขี่ส่วนบุคคล


สวัสดิการพนักงาน

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- โบนัสประจำปี

- ชุดแบบฟอร์มพนักงาน

- สวัสดิการแจกทองเมื่ออายุงาน 10 ปี

- รถรับส่งพนักงาน

- ประกันสังคม

สมัครออนไลน์

QC Engineer

รายละเอียดงาน

 ทำการสอบแบบของลูกค้า หรือออกแบบใหม่ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อสั่งวัสดุและจัดทำแบบสำหรับก่อสร้าง ตรวจสอบคุณภาพของงานโครงการให้ได้ตามมาตรฐาน และความต้องการของลูกค้า จัดทำเอกสาร WPS, PQR, WQT ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต แก้ไขงานที่ผิดพลาด 

ตรวจสอบวัดผลที่ได้เปรียบเทียบกับแผนการผลิต ตรวจสอบจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ตรวจสอบและทบทวนการทำงานตามข้อกำหนด Review NDT Report & Inspection Report. Written Quality Control Proceducre.  Inspection  Report ,Control Quality of Project , Contact with Third Party .   Verify Code and Standard Clearly Drawing. 

 

คุณสมบัติของงาน

- จำนวนอัตรา : 1 อัตรา

- ลักษณะงาน  : งานประจำ

- สถาที่ปฎิบัตงาน :  สมุทรสาคร 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เพศชาย-หญิง อายุ 21  ปีเป็นต้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

-  มีทักษะภาษอังกฤษ  มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และโปรแกรม MS Officer 

-  บุคลิกภาพ และมีทักษะ ในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

- สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

-  มีความรับผิดชอบและความอดทน ต่อการทำงานสูง สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

- สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

 

สวัสดิการพนักงาน

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- โบนัสประจำปี

- ชุดแบบฟอร์มพนักงาน

- สวัสดิการแจกทองเมื่ออายุงาน 10 ปี

- รถรับส่งพนักงาน

- ประกันสังคม

สมัครออนไลน์

Draft Man

รายละเอียดงาน

 เขียนแบบ As-Built and Rev. for Engine , ระบบ Piping ,Structure หรือแบบตามที่ได้รับมอบหมาย ใช้โปรแกรมเขียนแบบได้

คุณสมบัติของงาน

- จำนวนอัตรา : 1 อัตรา

- ลักษณะงาน  : งานประจำ

- สถาที่ปฎิบัตงาน :  สมุทรสาคร 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เพศชาย อายุ ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวส.ในสาขาที่เกี่ยวข้องขึ้นไป

- ประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี

- งานทางด้านโรงแยกก๊าซฯ หรือโรงกลั่นน้ำมันมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความขยัน อดทน และทำงานภายใต้ความกดดันสูงได้เป็นอย่างดี

-  มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน และทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

- มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

- สามารถที่จะเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ในบางครั้ง

-  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

- สามารถที่จะทำงานภายใต้ความกดดันสูง

 

สวัสดิการพนักงาน

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- โบนัสประจำปี

- ชุดแบบฟอร์มพนักงาน

- สวัสดิการแจกทองเมื่ออายุงาน 10 ปี

- รถรับส่งพนักงาน

- ประกันสังคม

สมัครออนไลน์

QC Technician

รายละเอียดงาน

ควบคุมงานผลิต ตรวจวัดคุณภาพโดยใช้เครื่องมือวัดของ QC อ่านและเข้าใจแบบงาน

คุณสมบัติของงาน

- จำนวนอัตรา : 1 อัตรา

- ลักษณะงาน  : งานประจำ

- สถาที่ปฎิบัตงาน :  สงขลา

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 22 ปีเป็นต้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ปวช . สาขาที่เกี่ยวข้องเป็นต้นไป

- มีทักษะภาษอังกฤษ

- มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และโปรแกรม MS Officer 

- บุคลิกภาพ และมีทักษะ ในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

- สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

- มีความรับผิดชอบและความอดทน ต่อการทำงานสูง สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดดันได้

- สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

 

สวัสดิการพนักงาน

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- โบนัสประจำปี

- ชุดแบบฟอร์มพนักงาน

- สวัสดิการแจกทองเมื่ออายุงาน 10 ปี

- รถรับส่งพนักงาน

- ประกันสังคม

สมัครออนไลน์

Fitter

รายละเอียดงาน

อ่านแบบงาน และคำนวณระยะการตัด ประกอบชิ้นงานโครงสร้างและงานท่อ ตัดและเจียร์แต่งชิ้นงานประกอบ ประกอบงานท่อ งานเครื่องสร้าง และตรวจสอบงานประกอบเบื้องต้น  พร้อมทำรายงานได้

คุณสมบัติของงาน

- จำนวนอัตรา : หลายอัตรา

- ลักษณะงาน  : งานประจำ

- สถาที่ปฎิบัตงาน :  สมุทรสาคร 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-  เพศชาย, อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป, ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา  

- มีประสบการณ์ทางด้านงานประกอบท่อ

- มีความขยัน และความอดทน 

- สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้

- สามารถเรียนรู้งานได้ไว

- สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือต่างจังหวัดได้

- มีความรับผิดชอบในการทำงาน

 

สวัสดิการพนักงาน

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- โบนัสประจำปี

- ชุดแบบฟอร์มพนักงาน

- สวัสดิการแจกทองเมื่ออายุงาน 10 ปี

- รถรับส่งพนักงาน

- ประกันสังคม

สมัครออนไลน์

Helper

รายละเอียดงาน

จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบงานโครงสร้างและงานท่อ ช่วยเหลือช่างประกอบ ช่างเชื่อม ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ยก เครื่องย้าย จัดเก็บ ชิ้นงานและดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ในการทำงาน ก่อน - หลัง ทำงาน

คุณสมบัติของงาน

- จำนวนอัตรา : หลายอัตรา

- ลักษณะงาน  : งานประจำ

- สถาที่ปฎิบัตงาน :  สมุทรสาคร 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เพศชาย อายุ 18 ขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศักษา

- มีความขยัน และความอดทน

- สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

- สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือต่างจังหวัดได้

- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้

สวัสดิการพนักงาน

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- โบนัสประจำปี

- ชุดแบบฟอร์มพนักงาน

- สวัสดิการแจกทองเมื่ออายุงาน 10 ปี

- รถรับส่งพนักงาน

- ประกันสังคม

สมัครออนไลน์

Welder

รายละเอียดงาน

จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานเชื่อม ปฏิบัตงานเชื่อม งานท่อ และงานโครงสร้าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดขึ้นขณะปฎิบัติงานเชื่อม ทำงานได้ทั้งบนฝั่งและนอกชายฝั่ง

คุณสมบัติของงาน

- จำนวนอัตรา : หลายอัตรา

- ลักษณะงาน  : งานประจำ

- สถาที่ปฎิบัตงาน :  สมุทรสาคร 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เพศชาย, อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป, ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

- มีประสบการณ์ทางด้านงานเชื่อม

- มีความขยัน และความอดทน  

- สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้

- สามารถเรียนรู้งานได้ไว

- สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือต่างจังหวัดได้ 

- มีความรับผิดชอบในการทำงาน

 

สวัสดิการพนักงาน

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- โบนัสประจำปี

- ชุดแบบฟอร์มพนักงาน

- สวัสดิการแจกทองเมื่ออายุงาน 10 ปี

- รถรับส่งพนักงาน

- ประกันสังคม

สมัครออนไลน์

Metal Sheet Operator

รายละเอียดงาน

อ่านแบบชิ้นงาน และ ตัด-พับโลหะตามแบบงานและใบสั่งงาน โดยใช้เครื่องตัด CNC เครื่องพับได้อย่างถูกต้องปลอดภัย ตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้น

คุณสมบัติของงาน

- จำนวนอัตรา : 3 อัตรา

- ลักษณะงาน  : งานประจำ

- สถาที่ปฎิบัตงาน :  สมุทรสาคร โรงงาน 3

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เพศชาย  อายุ ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

- สามารถทำงานที่ใช้แรงงานได้

- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้สูง

- สามารถทำงานวันจันทร์ -วันเสาร์ วันหยุด หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ได้ 

 

สวัสดิการ

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- โบนัสประจำปี

- ชุดแบบฟอร์มพนักงาน

- สวัสดิการแจกทองเมื่ออายุงาน 10 ปี

- รถรับส่งพนักงาน

- ประกันสังคม

สมัครออนไลน์

Hydrotest-Insument

รายละเอียดงาน

ตรวจสอบ ทดสอบแรงดัน และ รับผิดชอบดูแลงาน Hydrotest-Insument พร้อมประกอบติดตั้งชิ้นส่วนไฟฟ้า-เครื่องวัดในระบบ เช็คหรือตรวจสอบงานติดตั้ง ก่อน - หลังติดตั้ง   ทั้งบนฝั่งและในทะเล  ทำเอกสาร Certificate  Equipment Hydrotest และงานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบ

คุณสมบัติของงาน

- จำนวนอัตรา : 1 อัตรา

- ลักษณะงาน  : งานประจำ

- สถาที่ปฎิบัตงาน :  สมุทรสาคร โรงงาน 3  

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป

- มีความอดทน  รับผิดชอบงานได้ดี

- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

- สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

- สามารถทำงานนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว

 

สวัสดิการ

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- โบนัสประจำปี

- ชุดแบบฟอร์มพนักงาน

- สวัสดิการแจกทองเมื่ออายุงาน 10 ปี

- รถรับส่งพนักงาน

- ประกันสังคม

สมัครออนไลน์

Coordinator

รายละเอียดงาน

ติดต่อประสานงานเป็นตัวกลางในการประสานงานด้านต่างๆของแผนก เช่น ติดต่อส่งพนักงานอบรม ติดต่อให้มาอบรมพนักงาน ติดตามอายุ Certificate ของพนักงาน และจัดทำเอกสารต่างๆ ของแผนก ตรวจสอบและตรวจเช็คอุปกรณ์ เครื่อมือต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน

คุณสมบัติของงาน

- จำนวนอัตรา : 1 อัตรา

- ลักษณะงาน  : งานประจำ

- สถาที่ปฎิบัตงาน :  สมุทรสาคร โรงงาน 3

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เพศชาย-หญิง, อายุ 20 ปีขึ้นไป, วุฒิการศึกษาระดับ ม. 6 ขึ้นไป

- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด อ่าน และเขียน  

- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

- หากมีประสบการณ์ทางด้านธุรการ  หรือเลขานุการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- บุคลิกดี และมีทักษะในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

- สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักงานบริการ

- มีความรับผิดชอบและความอดทน ต่อการทำงานสูง

- สามารถทำงานภายใต้สภาวะการทำงานที่กดดัน

 

สวัสดิการ

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- โบนัสประจำปี

- ชุดแบบฟอร์มพนักงาน

- สวัสดิการแจกทองเมื่ออายุงาน 10 ปี

- รถรับส่งพนักงาน

- ประกันสังคม

สมัครออนไลน์