New Careers

System Admin/IT/Network

ลักษณะการทำงาน

สมัครออนไลน์

Industrial Engineer

รายละเอียดงาน
ตรวจสอบและรักษาคุณภาพงานซ่อมแซมเครื่องจักรทางด้านระบบควบคุมเครื่องจักร ตรวจสอบและรักษาคุณภาพงานในหัวข้อการบำรุงรักษาเชิงป้องกันทางด้านระบบควบคุมเครื่องจักร

คุณสมบัติของงาน
- จำนวนอัตรา : 2
- ลักษณะงาน : งานประจำ
- สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรม
- มีความรู้ในระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS, CAD, PLC

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันชีวิต
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- โบนัสประจำปี

สมัครออนไลน์

Mechanical Engineer

รายละเอียดงาน
ตรวจสอบและรักษาคุณภาพงานซ่อมแซมเครื่องจักรทางด้านระบบควบคุมเครื่องจักร ตรวจสอบและรักษาคุณภาพงานในหัวข้อการบำรุงรักษาเชิงป้องกันทางด้านระบบควบคุมเครื่องจักร

คุณสมบัติของงาน
- จำนวนอัตรา : 2
- ลักษณะงาน : งานประจำ
- สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรม
- มีความรู้ในระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS, CAD, PLC

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันชีวิต
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- โบนัสประจำปี

สมัครออนไลน์